عرب سلمانیک., جلالیا., و جعفریپ. “تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی”. علوم باغبانی, ج 32, ش 3, سپتامبر 2018, صص 429-38, doi:10.22067/jhorts4.v32i3.65946.