مهدوی فردم., رضایینژادع., و موسوی فردص. “تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام”. علوم باغبانی, ج 32, ش 2, جولای 2018, صص 311-25, doi:10.22067/jhorts4.v32i2.68129.