صفرزادهآ., برزینگ., و طالعید. “اثر نیتریک اکساید و آربوسکولار میکوریزا بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه شیرین‌بیان تحت تنش شوری”. علوم باغبانی, ج 33, ش 1, ژوئن 2019, صص 53-64, doi:10.22067/jhorts4.v33i1.68893.