تاج آبادی پورع., فتاحی مقدمم. ر., زمانیذ. ا., نصیبیف., و حکم آبادیح. “بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی”. علوم باغبانی, ج 32, ش 3, سپتامبر 2018, صص 471-84, doi:10.22067/jhorts4.v32i3.69529.