فاتحم., برزگرط., و رضویف. “تأثیر محلول¬پاشی اسیدآسکوربیک و لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل دلمه-ای”. علوم باغبانی, ج 33, ش 1, ژوئن 2019, صص 79-87, doi:10.22067/jhorts4.v33i1.70145.