فیروزبختن., و رضائیم. “اثر برخی اکسین¬های مصنوعی روی عملکرد و بازارپسندی چهار رقم آلو”. علوم باغبانی, ج 32, ش 3, آگوست 2018, صص 485-93, doi:10.22067/jhorts4.v32i3.70390.