پورشاه آبادیل., میردهقانس. ح., و روستاح. “مقایسه مواد معدنی و ترکیبات زیست فعال شش گونه سبزی در مرحله میکروگرین در دو سیستم آبکشت و کشت خاکی”. علوم باغبانی, ج 33, ش 1, ژوئن 2019, صص 113-26, doi:10.22067/jhorts4.v33i1.70902.