سادات فریزنیم., خزاعیح., و گزانچیانغ. “تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی”. علوم باغبانی, ج 33, ش 1, ژوئن 2019, صص 155-67, doi:10.22067/jhorts4.v33i1.74279.