سعیدنژادا., و رضوانی مقدمپ. “ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum)”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.7987.