مرادیر. ا., نصیری محلاتیم., رضوانی مقدمپ., لکزیانا., و نژاد‏علیع. “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9735.