پرویزیخ., سوریج., و محمودیر. “بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9753.