ملاولیم., بلندنظرص., و طباطباییس. “تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9755.