نعمت الهیف., تهرانی فرع., عزیزیم., و داوری نژادغ. “تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی”. علوم باغبانی, ج 25, ش 2, اکتبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i0.9978.