صیفیس., نعمتیس. ح., شورم., و عابدیب. “بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین”. علوم باغبانی, ج 25, ش 2, اکتبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i0.9990.