لکزیانامیر, فیضی اصلولی, تهرانی فرعلی, حلاج نیااکرم, رحمانیحدیثه, پاکدلپیام, محسنیسید هدایت, و طالبیآرزو. “تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد”. علوم باغبانی 26, no. 1 (1). دسترسی آوریل 8, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/12887.