رضاییشیرین, لکزیانامیر, فارسیمحمد, ابوالحسنی زراعتکارمحبوبه, و حق‌نیاغلامحسین. “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus)”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 1-9. دسترسی آگوست 6, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/20779.