نظری دلجومحمد جواد, و الهویردیزادهندا. “بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula Officinalis Cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید”. علوم باغبانی 28, no. 2 (فوریه 10, 2014): 260-268. دسترسی فوریه 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/20886.