کریمی علویجهمریم, عبادیعلی, موسویامیر, و سلامیعلیرضا. “بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور”. علوم باغبانی 29, no. 1 (فوریه 22, 2015): 103-110. دسترسی اکتبر 22, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/24987.