دادخواهعلیرضا, كافیمحمد, و رسامقربانعلی. “تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla)”. علوم باغبانی 23, no. 2 (آوریل 5, 2010). دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/2592.