ظفریفاطمه, امیریمحمد اسماعیل, و وطن پور ازغندیعلی. “واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis Cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای”. علوم باغبانی 28, no. 4 (نوامبر 24, 2014): 594-599. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/28852.