رضاییمهدیه, صفرنژادعباس, عربمصطفی, علمداریسیده بی بی لیلا, و دلیرمرضیه. “بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران”. علوم باغبانی 30, no. 3 (می 11, 2016): 383-394. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/30435.