گلعینبهروز, ربیعیولی, میرعباسیفائزه, فیفاییرضا, و حلاجی ثانیمحمد فاضل. “بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات”. علوم باغبانی 29, no. 3 (جولای 1, 2015): 416-425. دسترسی آوریل 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/31371.