شکاریلیلا, کامل منشمحمد مجتبی, مظفریانمریم, و صادقیفرشاد. “بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum Anuum)”. علوم باغبانی 29, no. 4 (اکتبر 10, 2015): 594-600. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/32110.