جابریمسلم, برادرانرضا, موسویسید غلامرضا, و اقحوانی شجریمهسا. “مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenum- Graecum L.)”. علوم باغبانی 29, no. 3 (جولای 1, 2015): 426-434. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/32414.