پرویزیخسرو, و دشتیفرشاد. “بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum Tuberosum)”. علوم باغبانی 28, no. 1 (می 12, 2014): 96-106. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/35126.