نظری ممقانیحسین, و طباطبائیسید جلال. “اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت”. علوم باغبانی 30, no. 1 (دسامبر 28, 2015): 69-79. دسترسی آوریل 8, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/35763.