طباطباییسید علی, و شاکریاحسان. “تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum Copticum L.)”. علوم باغبانی 30, no. 4 (دسامبر 11, 2016): 651-660. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/36944.