رحمن‌پورآذرمحمد, طباطباییسید جلال, و بلندنظرصاحبعلی. “تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca Sativa L. Cv. Capitata and Sativa”. علوم باغبانی 28, no. 3 (دسامبر 27, 2014): 295-302. دسترسی آوریل 8, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/42733.