جوادیتیمور. “اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری”. علوم باغبانی 30, no. 2 (فوریه 14, 2016): 336-347. دسترسی مارس 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/43779.