عزیزیهما, رضوانی مقدمپرویز, پارسامهدی, خراسانیرضا, و شورمحمود. “تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum Kotschyi Boiss.)”. علوم باغبانی 32, no. 3 (آگوست 27, 2018): 359-370. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/44438.