داوری‌نژادغلامحسین, عارفخانیسکینه, عزیزیمجید, و زارعیمهدی. “بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت”. علوم باغبانی 28, no. 4 (مارس 9, 2015): 464-478. دسترسی آوریل 8, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/45083.