داوری نژادغلامحسین, تقی زادهسیده فائزه, و اصیلیجواد. “تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus Jujube Miller)”. علوم باغبانی 31, no. 1 (فوریه 12, 2017): 158-166. دسترسی آوریل 5, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/47986.