خورشیدیشادان, داوری نژادغلامحسین, سمیعیلیلا, و مقدممحمد. “بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد”. علوم باغبانی 30, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 581-589. دسترسی فوریه 18, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/50169.