ایمانیعلیرضا, و ارشدموسی. “تأثیر کود نیتروژن و کود زیستی فسفات بارور2 روی برخی ویژگی‌های پیاز رقم آذرشهر در منطقه ملکان”. علوم باغبانی 33, no. 1 (ژوئن 19, 2019): 13-28. دسترسی فوریه 27, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/63704.