تاج آبادی پورعلی, فتاحی مقدممحمد رضا, زمانیذبیح الله, نصیبیفاطمه, و حکم آبادیحسین. “بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی”. علوم باغبانی 32, no. 3 (سپتامبر 5, 2018): 471-484. دسترسی اکتبر 27, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/69529.