روح اللهیایمان, و کافیمحسن. “ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa Pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی آگوست 4, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/7989.