نعمتیسیدحسین, اسماعیلیعلی اکبر, داوری نژادغلامحسین, و فارسیمحمد. “اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی فوریه 18, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9732.