مرادیروح الله, نصیری محلاتیمهدی, رضوانی مقدمپرویز, لکزیانامیر, و نژاد‏علیعزیزالله. “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی آگوست 6, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9735.