ملاولیمهنا, بلندنظرصاحبعلی, و طباطباییسیدجلال. “تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی آوریل 8, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9755.