شهریاریامیرغفار, باقریعبدالرضا, شریفیاحمد, و مشتاقینسرین. “کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی فوریه 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9756.