1.
بهروزیر, فارسیم, جعفرین, شیخ پور آهندانیم. تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida). jhorts4 [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 5 آوریل 2020];26(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/12880