1.
فیضیح, رضوانی مقدمپ, صحابیح, امیرمرادیش. تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر. jhorts4 [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 21 فوریه 2020];26(3). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/15221