1.
اورعیم, طباطباییسج, فلاحیا, ایمانیع, سید لر فاطمیل. اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.). jhorts4 [اینترنت]. 1 ژانویه 2013 [ارجاع شده 4 آگوست 2020];26(4):440-7. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/18259