1.
رضاییش, لکزیانا, فارسیم, ابوالحسنی زراعتکارم, حق‌نیاغ. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus). jhorts4 [اینترنت]. 17 آوریل 2013 [ارجاع شده 6 آگوست 2020];27(1):1-. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/20779