1.
مشایخیک, صادقیح, اکبرپورو, آتشیص, موسوی‌زادهسج, آبشاییم, نظریز. تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت. jhorts4 [اینترنت]. 17 آوریل 2013 [ارجاع شده 28 فوریه 2020];27(1):10-7. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/20780