1.
باقریس, امیریما, داودید, انتصاریم. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). jhorts4 [اینترنت]. 17 آوریل 2013 [ارجاع شده 18 فوریه 2020];27(1):36-3. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/20784