1.
نظری دلجومج, الهویردیزادهن. بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید. jhorts4 [اینترنت]. 10 فوریه 2014 [ارجاع شده 27 فوریه 2020];28(2):260-8. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/20886