1.
جلیلیج, جلیلیخ, سهرابیه. امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک. jhorts4 [اینترنت]. 14 آگوست 2013 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];27(2):185-92. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/24819