1.
کریمی علویجهم, عبادیع, موسویا, سلامیع. بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور. jhorts4 [اینترنت]. 22 فوریه 2015 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];29(1):103-10. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/24987