1.
شیخ محمدیمح, اعتمادینا, نیکبختع. بررسی اثر ترینگزاپک اتیل بر افزایش مقاومت به تنش خشکی در چمن علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum). jhorts4 [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 4 آگوست 2020];31(1):14-. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/25045